گزارش حسابرسی موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر بر اساس استانداردهای بین المللی SGS به طور دقیق امور مالی خود را کنترل و مدیریت می‌کند و هر سال گزارش حسابرسی سال قبل را منتشر می‌کند. شما می‌توانید در این صفحه تمام گزارشات حسابرسی سال‌های گذشته موسسه خیریه سمر را دانلود و مطالعه نمایید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۲ موسسه خیریه سمر

یک پاراگراف توضیح کلی درباره گزارش حسابرسی این سال و سپس در پایین این توضیح لینک دانلود فایل PDF درج می‌شود:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ موسسه خیریه سمر

یک پاراگراف توضیح کلی درباره گزارش حسابرسی این سال و سپس در پایین این توضیح لینک دانلود فایل PDF درج می‌شود:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ موسسه خیریه سمر

یک پاراگراف توضیح کلی درباره گزارش حسابرسی این سال و سپس در پایین این توضیح لینک دانلود فایل PDF درج می‌شود: