گزارش حسابرسی موسسه خیریه سمر

گزارش مالی و حسابری موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر بر اساس استانداردهای بین المللی SGS به طور دقیق امور مالی خود را کنترل و مدیریت می‌کند و هر سال گزارش حسابرسی سال قبل را منتشر می‌کند. شما می‌توانید در این صفحه تمام گزارشات حسابرسی سال‌های گذشته موسسه خیریه سمر را دانلود و مطالعه نمایید:

گزارش حسابرسی سال 1401 موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال 1401شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد متعلق به موسسه خیریه سمر، این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

 دانلود گزارش حسابرسی سال 1401

گزارش حسابرسی سال 1400 موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال 1400شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد متعلق به موسسه خیریه سمر، این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

 دانلود گزارش حسابرسی سال 1400

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۹ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد متعلق به موسسه خیریه سمر، این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

 دانلود گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۸ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۸ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۷ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۶ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۵ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۵ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۴ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۴ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید:

گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۳ موسسه خیریه سمر

صورت مالی سال ۱۳۹۳ شامل: ترازنامه، صورت‌های دریافت و پرداخت، جریان وجوه نقد، برای این سال در این فایل PDF قابل مشاهده است. برای دانلود بر روی قسمت پایین کلیک کنید: