مرحله پیگیری موسسه خیریه سمر

 

 

پیگیری شامل  کلاس های

  • گروه درمانی

  • مدیریت خشم

  • یوگا

  • مشاوره های فردی

بعد از مرحله پیگیری هر سه ماه یکبار روانسنجی انجام میشود و سلامت روانی بیمار مورد سنجش قرار میگیرد و اگر بیمار بعد از 6 ماه به سلامت روانی رسیده بود وارد مرحله تثبیت می شود