پروفایل سفارشات

 
شماره سفارش شماره پیگیری پرداخت جمع سفارش ارسال کننده دریافت کننده تاریخ ثبت تاریخ مراسم ساعت شروع ساعت پایان استند وضعیت سفارش
{{fact.ReferenceNumber}} {{fact.TrackingCode}} {{fact.TotalPriceString}} موبایل: {{fact.OrderPersonMobile}}
نام: {{fact.OrderFUllName}}
موبایل: {{fact.ReciverPersonMobile}}
نام: {{fact.ReciverFUllName}}
{{fact.OrderDatePersian}} {{fact.MeetingDatePersian}} {{fact.MeetingStartHourPersian}} {{fact.MeetingFinishHourPersian}} نام: {{fact.StandTitle}}
کد: {{fact.StandCode}}
نصاب: {{fact.UserDisplayName}}
{{fact.ObjectStateMessage}}