من چگونه به سمر کمک کنم

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﺮور ﻣﻬﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن راﺳﺘﯿﻦ (ﺳﻤﺮ)، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﻣﺸﺎرﮐﺖ‌ﻫﺎى ﻣﺮدﻣﻰ و ﮐﻤﮏ‌ﻫﺎى ﻧﻮع‌دوﺳﺘﻰ ﻫﻤﯿﺎران ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﮏ، اﻫﺪاﯾﻰ ﻧﻘﺪى و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪى، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ و ... ﺗﻔﺎﻫﻢ‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎى اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ، در ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‌رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﻻى ۱۴ ﺳﺎل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺆﺳﺴﻪ است. ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﯾﻦ واﺣﺪ در ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺑﺮاى ﺟﻠﺐ ﮐﻤﮏ‌ﻫﺎ از دو ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ‌ﭘﺬﯾﺮد.

روش‌ﻫﺎى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:

پرداخت نقدی

 برای وارد شدن به صفحه پرداخت نقدی اینجا را کلیک کنید.

قلک

قلک‌های سمر در انواع مختلفی آماده ارسال برای شما مهراندیشان محترم هستند. اقیانوس خوشبختی سلامت‌جویان سمر را با قطرات مهر خود پر کنید.

  • قلک‌های کوچک فصلی منازل
  • قلک‌های کوچک مقوایی کودکان
  • قلک‌های کوچک مقوایی بزرگسالان
  • قلک‌های استند فضاهای بزرگ

 اﺳﺘﻨﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ

  • استند تسلیت
  • استند تبریک

با سفارش استندهای سمر در تامین هزینه دارو و درمان افراد مبتلا به سرطان بالای 14 سال مشارکت کنید. این استندها با نام شما برای شخص و خانواده مورد نظر ارسال خواهند شد. اگر مایل به سفارش استندهای سمر هستید با شماره‌ ۲۸۱۳۴-۰۲۱و یا شماره ۲۲۶۳۴۷۴۹-۰۲۱ تماس بگیرید.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

  • ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺮوژه‌ﻫﺎ و ﻫﻤﺎﯾﺶ‌ﻫﺎ و ﺑﺎزارﭼﻪ‌ﻫﺎ (ﻧﻘﺪى و ﯾﺎ اﻫﺪاى ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت)
  • ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﻫﺪاى ﺑﺨﺸﻰ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺑﺮاى ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎى دارو و درﻣﺎن ﺟﺴﻤﻰ، روﺣﻰ و رﻓﺎﻫﻰ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﺎﻻ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 28134-021 ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ کرده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﺳﻤﺮ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎرى رﺳﺎﻧﯿﺪ.

بازارچه

با خرید به نفع افراد مبتلا به سرطان حس خوب خرید و نوع دوستی را همزمان تجربه کنید. برای مشاهده اقلام اینجا را کلیک کنید.

هدایای غیر نقدی

لطفا هدایای غیر نقدی خود را به صورت حضوری یا ارسال با پیک به خانه امید موسسه سمر تحویل دهید.

عضویت

  • ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻓﺮدى (ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 1000ﺗﻮﻣﺎن)
  • ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوﻫﻰ (ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻮادارى ﺑﺎﺷﮕﺎه‌ﻫﺎ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﭘﺮﺳﻨﻞ و ...)