گزارش عملکرد موسسه خیریه سمر

گزارش عملکرد موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر برای شفاف‌سازی عملکرد خود گزرش عملکرد خود را هر سال منتشر می‌کند. شما می‌توانید در این صفحه تمام گزارشات عملکرد سال‌های گذشته موسسه خیریه سمر را دانلود و مطالعه نمایید:

گزارش عملکرد سال 1401 موسسه خیریه سمر

در گزارش عملکرد سال 1401نحوه عملکرد موسسه خیریه سمر در حمایت جامع کیفی از فرزندانش را گزارش کرده‌ایم

دانلود گزارش عملکرد سال 1401

گزارش عملکرد سال 1400 موسسه خیریه سمر

در گزارش عملکرد سال 1400نحوه عملکرد موسسه خیریه سمر در حمایت جامع کیفی از فرزندانش را گزارش کرده‌ایم