گزارش عملکرد موسسه خیریه سمر

گزارش عملکرد موسسه خیریه سمر

موسسه خیریه سمر برای شفاف‌سازی عملکرد خود گزرش عملکرد خود را هر سال منتشر می‌کند. شما می‌توانید در این صفحه تمام گزارشات عملکرد سال‌های گذشته موسسه خیریه سمر را دانلود و مطالعه نمایید:

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ موسسه خیریه سمر

در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ نحوه عملکرد موسسه خیریه سمر در حمایت جامع کیفی از فرزندانش را گزارش کرده‌ایم. میزان خدمات مالی و رفاهی، کلاس‌های برگزار شده برای حوزه‌های ذهنی و روحی و سایر موارد، به تفکیک هزینه‌ها و اثربخشی در این گزارش وجود دارند.

گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ موسسه خیریه سمر

در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ نحوه عملکرد موسسه خیریه سمر در حمایت جامع کیفی از فرزندانش را گزارش کرده‌ایم. میزان خدمات مالی و رفاهی، کلاس‌های برگزار شده برای حوزه‌های ذهنی و روحی و سایر موارد، به تفکیک هزینه‌ها و اثربخشی در این گزارش وجود دارند.